Statūti

 

APSTIPRINĀTI
LAAB ārkārtas biedru sapulcē Rīgā,
2011.gada 15.aprīlī

1.       nodaļa. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība" (turpmāk - LAAB).
1.2. LAAB ir profesionāla ainavu arhitektūras speciālistu biedrība.
1.3. LAAB ir juridiska persona ar saviem likumā noteiktā kārtībā reģistrētiem statūtiem, zīmogu, patstāvīgu līdzekļu uzskaiti, norēķinu kontiem bankās, simboliku un citiem rekvizītiem.
1.4. LAAB ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.5. LAAB juridiskā adrese: Torņa ielā 11, Rīgā, LV 1050, Latvija.

2.       nodaļa. LAAB darbības mērķi  un uzdevumi.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1.  Veicināt un attīstīt zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību ainavu arhitektūras profesionālajā darbībā;
2.1.2.   Pulcināt Latvijā strādājošos ainavu arhitektus, ainavu arhitektūras studentus un saistītās nozarēs strādājošus speciālistus, lai rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas ainavu arhitektūras tradīcijas;
2.1.3.  Publicēt Latvijas ainavu arhitektūras sasniegumus un iestāties par speciālistu autortiesībām;
2.1.4.  Sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē.
2.2. Mērķa īstenošanai Biedrība izvirza sekojošus uzdevumus:
2.2.1. Profesionālās apmācības un praktiskā darba pieredzes plenēru organizēšana;
2.2.2.  semināru un lekciju organizēšana;
2.2.3.  izstāžu rīkošana;
2.2.4.  pieredzes izbraukumu rīkošana;
2.2.5.  konkursu un citu pasākumu organizēšana;
2.2.6.  sabiedrības informēšana;
2.2.7.  līdzdalība profesijā saistošo likumdošanas aktu izstrādē un aktualizēšanā;
2.2.8.  speciālistu sertificēšanas organizēšana.  

3.       nodaļa. LAAB organizatoriskā uzbūve.
3.1.    LAAB veido tās biedru kopums.
3.2.    LAAB augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce.
3.3.    Starplaikos  starp biedru kopsapulcēm Biedrību un nodibinājumu likuma un LAAB statūtu pieļautajās robežās pārvaldes institūcijas funkcijas pilda LAAB valde.

4.       nodaļa. LAAB biedri.

4.1.    LAAB biedri var būt fiziskas personas - profesionāli ainavu arhitektūras nozaru speciālisti, studenti un pensionāri vai juridiskas personas, kuru pamatdarbība saistīta ar ainavu veidošanu, teritorijas labiekārtojuma projektēšanu un ierīkošanu.
4.2. Pilntiesīgie LAAB biedri ir biedri, kas regulāri, ne retāk kā reizi gadā, maksā biedra naudu pilnā apjomā, kāds noteikts ar kopsapulces lēmumu. Pilntiesīgie biedri ar balsstiesībām var piedalīties LAAB pārvaldē.
4.3.    LAAB darbībā var piedalīties personas ar īpašu statusu - goda biedri un biedri - atbalstītāji.
4.3.1. Goda biedrus ievēl LAAB kopsapulce par būtisku ieguldījumu ainavu arhitektūras nozares attīstībā vai īpašiem nopelniem biedrības darbā. Goda biedriem ir balsstiesības. Goda biedriem ir tiesības nemaksāt biedra naudu.
4.3.2. Biedri - atbalstītāji var būt nozarē strādājošie, pensionāri un studenti, kas studē ainavu arhitektūras vai saistītās specialitātēs. Biedriem - atbalstītājiem ir tiesības maksāt biedra naudu samazinātā apjomā, ko nosaka ar kopsapulces lēmumu, taču nav balstiesības.
4.4.    LAAB kolektīvie biedri - juridiskas personas - ir pilntiesīgi biedri, ja regulāri, ne retāk kā reizi gadā maksā biedra naudu, kāda ar Kopsapulces lēmumu tiek noteikta kolektīvajiem biedriem.
4.5.    Katram biedram ir tiesības mainīt savu statusu ne biežāk kā reizi gadā. Pilntiesīgs biedrs uz rakstiska iesnieguma pamata var iegūt biedra-atbalstītāja statusu un otrādi. Biedra naudas apjoms par kārtējo gadu maksājams atbilstoši biedra statusam.

5.       nodaļa. Iestāšanās LAAB, izstāšanās un izslēgšana.
5.1.    Par LAAB biedru var kļūt ainavu arhitektūrā vai saistītās nozarēs diplomēti speciālisti, kuriem ir vismaz divu LAAB biedru ieteikumi (rekomendācijas), kā arī ainavu arhitektūras vai radniecisko nozaru studenti.
5.2.    Lēmumu par biedra uzņemšanu LAAB pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam desmit darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.3.    Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LAAB biedru. Atkārtotu pieteikumu drīkst iesniegt ne ātrāk kā pēc viena gada.
5.4.    Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LAAB, rakstveidā paziņojot par to valdei.
5.5.    Biedru var izslēgt no LAAB ar valdes lēmumu, ja:
5.5.1. biedrs nodarījis būtisku kaitējumu LAAB, veicot darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
5.5.2. biedrs pārkāpis profesionālās Ētikas kodeksa normas;
5.5.3. biedrs nepilda kopsapulces vai valdes lēmumus;
5.5.4. biedrs nepilda savus pienākumus vai uzņemtās saistības;
5.5.5. biedrs vairāk nekā gadu nav maksājis biedra naudu.
5.6.    Jautājumu par LAAB biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā. Ja izslēgšanas iemesls ir kāds no 5.nodaļas 5.1., 5.2., 5.3., vai 5.4. punktos minētajiem, valde, izskatot jautājumu par biedra izslēgšanu, uzaicina izslēdzamo biedru un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam biedram rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

6.       nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
6.1.    LAAB visiem biedriem ir vienlīdzīgas tiesības:
6.1.1. piedalīties visos LAAB organizētajos pasākumos;
6.1.2. saņemt informāciju par LAAB darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LAAB institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
6.1.3. iesniegt priekšlikumus par LAAB darbību un tās uzlabošanu.
6.2.    LAAB pilntiesīgajiem biedriem ir papildus tiesības:
6.2.1. piedalīties LAAB pārvaldē, vēlēt un tikt ievēlētiem LAAB institūcijās;
6.2.2. pilntiesīgajam biedram ir balsstiesības kārtējā kopsapulcē, ja viņš ir veicis biedra naudas maksājumus pilnā apjomā saskaņā ar 4.nodaļas 2.punktu.
6.3.    LAAB visiem biedriem ir pienākumi:
6.3.1. ievērot LAAB statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
6.3.2. turēt godā un ievērot Ētikas kodeksu;
6.3.3. ne retāk kā reizi gadā samaksāt biedra naudu, kuras apmērus apstiprina biedru kopsapulce;
6.3.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LAAB mērķu un uzdevumu īstenošanu.
6.4.    Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.5.    LAAB goda biedru, LAAB biedru-atbalstītāju un LAAB biedru-juridisko personu tiesības un pienākumus nosaka biedru kopsapulcē apstiprinātie nolikumi par LAAB goda biedru, LAAB biedru-atbalstītāju un LAAB biedru-juridisko personu statusu.

7.       nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
7.1.    Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas LAAB teritoriālās un citas struktūrvienības.
7.2.    Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LAAB regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedru kopsapulce.

8.       nodaļa. Biedru kopsapulce.
8.1.    Biedru kopsapulce tiek sasaukta reizi gadā ne vēlāk  kā līdz 31 martam.
8.2.    Ārkārtas kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LAAB biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.3.    Par biedru kopsapulces sasaukšanu valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu vismaz 14 dienas pirms kopsapulces.
8.4.    Kopsapulce:
8.4.1. pieņem LAAB darbības programmu;
8.4.2. veic grozījumus LAAB statūtos;
8.4.3. ievēl un atsauc LAAB valdi;
8.4.4. apstiprina LAAB Ētikas kodeksu;
8.4.5. pieņem lēmumu par LAAB struktūras izmaiņām, tās likvidēšanu vai reorganizāciju.
8.5.    Biedru kopsapulcē tiesīgi piedalīties visi LAAB biedri.
8.6.    Lemttiesīgi ir LAAB pilntiesīgie biedri.
8.7.    LAAB pilntiesīgais biedrs kā pilnvarota persona var pārstāvēt citu LAAB pilntiesīgo biedru, ja viņš par šādu pilnvarojumu rakstiski informējis LAAB valdi vismaz 5 darba dienas pirms kopsapulces.
8.8.    Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no pilntiesīgajiem biedriem.
8.9.    Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo pilntiesīgo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi pilntiesīgie biedri.
8.10.     Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem pilntiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošajiem pilntiesīgajiem biedriem.

9.       nodaļa. LAAB izpildinstitūcija.
9.1.    LAAB izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no astoņiem valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.
9.2.    Kandidatūras valdes locekļu vēlēšanām biedru kopsapulcē izvirza LAAB biedri.
9.3.    Valdi ievēl, aizklāti balsojot, uz trim gadiem.
9.4.    Astoņi visvairāk balsu ieguvušie valdes locekļu kandidāti veido valdi. Valde no sava vidus izvirza priekšsēdētāju.
9.5.    Ja kāds no valdes locekļiem, attaisnojošu iemeslu dēļ, nevar pildīt valdes locekļa pienākumus valdē, tad viņa vietu ieņem nākamais valdes locekļa kandidāts ar lielāko balsu skaitu.
9.6.    Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.
9.7.    Valdes priekšsēdētājam ir tiesības izmantot izšķirošo balsi lēmumu pieņemšanā LAAB valdes balsojumos.
9.8.    Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt LAAB atsevišķi.
9.9.    Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt LAAB tikai kopā ar vēl sešiem valdes locekļiem.
9.10.     Valde pieņem no biedru kandidātiem rakstiskus iesniegumus par uzņemšanu LAAB, iepazīstas ar to izglītību, darbību un lemj par uzņemšanu LAAB.
9.11.          Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi divos mēnešos un ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz pieci valdes locekļi. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo valdes locekļu.
9.12.          Valde nodrošina saziņu ar biedriem elektroniskā veidā caur LAAB mājas lapu un biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm vai arī pa pastu pēc biedra rakstiska lūguma.

10.   nodaļa. Revidents.
10.1.          LAAB finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.
10.2.          Biedrības revidents nevar būt LAAB valdes loceklis.
10.3.          Revidents:
10.3.1.   pieņem LAAB darbības programmu;
10.3.2.   veic LAAB mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.3.   dod atzinumu par LAAB budžetu un gada pārskatu;
10.3.4.   izvērtē LAAB grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.5.   sniedz ieteikumus LAAB finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai.
10.4.          Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5.          Biedru kopsapulce apstiprina LAAB gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

11.   nodaļa. LAAB Biedru nauda un finanses.
11.1.          Uzdevumu izpildei un statūtos minēto mērķu sasniegšanai likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā LAAB ir tiesības:
11.1.1.   iegūt kustamo, nekustamo, intelektuālo īpašumu, kā arī citas tiesības;
11.1.2.   Papilddarbības veidā veikt izdevējdarbību, kā arī citu saimniecisko darbību;
11.1.3.   Veidot finanšu resursus.
11.2.          LAAB finanšu resursus veido:
11.2.1.   biedru nauda un iestāšanās nauda;
11.2.2.   fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
11.2.3.   ienākumi no saimnieciskās darbības;
11.2.4.   citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu.
11.3.          Biedrības biedri maksā biedra naudu vienu reizi gadā. Biedra nauda samaksājama par kārtējo gadu līdz 31.decembrim. Katrs biedra naudas maksājums vispirms sedz parādu par iepriekšējiem neveiktajiem maksājumiem.
11.4.          Biedrus var atbrīvot no biedru naudas maksāšanas vai samazināt biedru naudas lielumu īpašu apstākļu dēļ ar valdes lēmumu.
11.5.          Iestāšanās naudu pieteicējs iemaksā Biedrības norādītajā kontā, veicot attiecīgu pārskaitījumu līdz pieteikuma iesniegšanai.
11.6.          Iestāšanās un biedra naudas apmēru ierosina valde un apstiprina biedru kopsapulce un tās apmērs nav maināms biežāk kā reizi gadā.

12.   nodaļa. Biedrības izbeigšanās.
12.1.          Biedrības darbība izbeidzas:
12.1.1.   ar biedru sapulces lēmumu;
12.1.2.   uzsākot biedrības bankrota procedūru;
12.1.3.   biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam;
12.1.4.   ar tiesas nolēmumu.


Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības
valdes priekšsēdētāja
Daiga Veinberga

BIEDRIEM