Konkursi

Salaspils novada pašvaldība izsludinājusi metu konkursu: "Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums". Metu konkursa mērķis ir rast labāko risinājumu pilsētas centrālās daļas turpmākai attīstībai - uzlabot Salaspils pilsētvidi, izveidojot laikmetīgu un funkcionāli ērtu Salaspils novada administratīvo centru ar…
Izsludināts atklāts skiču konkurss par simtgades alejas izveidi pie Latvijas Nacionālā teātra. Simtgades aleju ir plānots izveidot teritorijā no teātra ēkas austrumu fasādes līdz Pilsētas kanālam, ietverot arī teritoriju līdz ēkai Kronvalda bulvārī 4. Simtgades alejas iecere ir jārealizē līdz nākamā gada 4.maijam. Saskaņā ar konkursa nolikumu, ieceres realizācijas izmaksas…
Jau otro reizi Jelgavā: Dārza dizaina metu konkurss "Mans dārzs - mana pilsēta" http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/817 Metus var iesniegt līdz 18.septembrim.
Žūrijas komisijas lēmumu un metu konkursa darbus skatīt pielikumā. 2016_CESIS_vienibas-laukums-protokols.pdf LAJ10.pdf LBC13.pdf TDS_99.pdf SLV16.pdf UNI999.pdf
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu:Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektā "Kalpaka laukuma pārbūve". Ar nolikumu var iepazīties šeit: http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi/buvprojekta-izstrade-un-autoruzraudzibas-veiksana-objekta-kalpaka-laukuma-parbuve-0
Cēsu novada pašvaldība izsludina metu konkursu "Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde". Konkursa mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu publiskās ārtelpas un tās objektu izveidošanu Vienības laukumā, veidojot to kā unikālu pilsētvides objektu un radot augstas estētiskās kvalitātes pilsētas centrālo laukumu. Tajā jābūt prasmīgi iekļautiem īpašiem mākslinieciskiem, arhitektoniskiem un ainavas elementiem, kas…
Olaines novada pašvaldība izsludina atklātu ideju konkursu "Līdumu karjera pastaigas takas un atpūtas vietu izveides koncepcija" un līdz pat 15. septembrim aicina iesniegt skices, kā Līdumu karjera teritoriju padarīt pievilcīgāku tās apmeklētājiem. Skiču konkursa mērķis ir iegūt konceptuāli atbilstošāko, labāko un oriģinālāko ideju, kas ietvertu racionālus, drošus un praktiskus risinājumus…
Būsim pagodināti, ja piedalīsieties metu konkursos "Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Skultē" un "Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Jaunmārupē". Piedāvājumu var sagatavot gan vienam, gan abiem ciemiem. Konkursa mērķis ir uzlabot kopējo dzīves vidi ciemos, veidojot to iedzīvotājiem draudzīgu, patīkamu, harmonisku un mūsdienu laikmetam atbilstošu! Darbu iesniegšana līdz 20.06.2016. plkst.11.oo. Metu konkursa…
Aicinām piedalīties Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā „Eiropas Padomes Ainavu balva” (turpmāk - konkurss), kas Latvijā tiek izsludināts ceturto reizi. Konkursa mērķis ir noteikt veiksmīgi īstenotus projektus/iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai plānošanā (piemēram, rekultivācijas, labiekārtojuma projekti, ar sabiedrības līdzdalību īstenoti ainavu plāni), kas kalpotu par piemēru…
Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina piedalīties Dārzu dizaina metu konkursā "VIDES MOZAĪKA". Papildus jau esošiem iecienītiem Jelgavas pilsētas ikgadējiem festivāliem, Jelgavas pašvaldība 2016. gadā pilsētas svētku ietvaros ir iecerējusi atklāt vēl Latvijā nebijušu un iespējams nākotnē ikgadēju tradīciju, kas veltīta DĀRZU DIZAINAM. Lai īstenotu meta konkursa MĒRĶI - iegūt individuālus, oriģinālus…

BIEDRIEM